Integritetspolicy

Marinsystem i Norden AB (Beskr. Marinsystem nedan) värnar om din personliga integritet. Våra besökares och kunders förtroende är vår mest värdefulla tillgång och därför följer denna Integritetspolicy som i sin tur följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Här får du information om hur Marinsystem samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot Marinsystem och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller databehandling inom Marinsystem generellt. Integritetspolicyn gäller personuppgifter som samlas in via Marinsystem's hemsida www.marinsystem.se.Utöver denna policy gäller köpvillkor för inköp på Marinsystem.seVem är ansvarig för dina personuppgifter?
Marinsystem i Norden AB, org.nr 559145-9440, Besöksadress RINDÖVÄGEN 2 HUS 428,185 41 Vaxholm, Stockholms län, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Marinsystem?
Personuppgifter som du har lämnat till Marinsystem.
Du kan komma att ge Marinsystem information om dig själv när du använder Marinsystems tjänster som besökare på Marinsystem.se eller när du kontaktar oss via Marinsystems Kundservice. Personuppgifter som brukar aktualiseras är:

Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc; samt
Konto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod), fakturainformation etc.

Personuppgifter som Marinsystem har samlat in om dig
Marinsystem samlar in personuppgifter om dig när du använder Marinsystems tjänster, som besökare på Marinsystem eller när du kontaktar oss via Marinsystems Kundservice. Personuppgifter som brukar aktualiseras är:

Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
Information om varor och/eller tjänster som du genom sökningar och klick har intresserat dig av på Marinsystem.
Information om öppnande av e-post som Marinsystem skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet.
Din order-, köp- och klickhistorik som kund, medlem och besökare;
Samtal, mail, chat och meddelanden via sociala medier och till Marinsystems Kundservice
Information om hur du använder Marinsystems tjänster såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten etc.
Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar;
Enhetsinformation, såsom IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar.

Personuppgifter som Marinsystem har samlat in från tredje part
I vissa fall använder Marinsystem personuppgifter från andra källor, såsom vid uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper Marinsystem eller dem att förstå användarbeteende och preferenser. En annonsör kan t ex ge Marinsystem information om vad som hände efter ett klick på en annons för att Marinsystem ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevant för dig som kund.

Särskilt om personnummer
Marinsystem behandlar ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera medlemsregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identifiering är den enda garantin för att värdehandlingar såsom bonuscheckar inte hamnar i fel händer utan används av rätt person.

Särskilt om skyddad identitet
För medlemmar med skyddad identitet görs inga postala utskick från Marinsystem. Om du har angett telefonnummer och e-postadress på Mina Sidor på Marinsystem hemsida kommer du dock fortfarande få kommunikation via e-post och sms. Inställningar för dessa utskick kan du själv anpassa genom att logga in på Mina Sidor.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar Marinsystem dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse

För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser, t. ex. krav i bokföringslag, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system.
För att förhindra missbruk såsom bedrägerier och identitetskapningar.

För följande ändamål behandlar Marinsystem dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås

I samband med när du köper Marinsystem produkter eller använder Marinsystems tjänster:

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter; samt
För att administrera din beställning och kundförhållandet, t.ex. genom att tillhandahålla dig information och faktiskt fullgöra Marinsystems erbjudna tjänster

Om du inte lämnar de personuppgifter som behövs för att fullgöra avtalet ifråga har Marinsystem inte möjlighet att uppfylla åtaganden i förhållande till dig.

För följande ändamål behandlar Marinsystem dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning

Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;
För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event.
Om du gjort något köp hos Marinsystem: För att kunna skicka direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad

I dessa fall ligger Marinsystems intresse av att behandla dina personuppgifter i att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse samt ge dig service i olika former, såsom personligt anpassade erbjudanden och relevant kommunikation.

För kund- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt; samt
För att utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

Det enligt Marinsystem berättigade intresset är i dessa fall att hålla tjänsterna relevanta, varför vi behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund.

För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget; samt
För att utreda eller förhindra bedrägeri eller andra lagöverträdelser.

För följande ändamål behandlar Marinsystem dina personuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke

För att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse och för att förbättra din upplevelse av Marinsystems tjänster efter att du godkänt Marinsystems användning av cookies; samt
Skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? Marinsystem kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande:

Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering. För att kunna hantera personuppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet och nå ut med erbjudanden till medlemmar.

Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. Marinsystem använder ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen. Även leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution används.

Samarbetspartners som hanterar betalning.För att hantera betalningar som görs av Marinsystems kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

Vid avyttring
Ifall Marinsystem säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan Marinsystem komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
Ifall Marinsystem eller en väsentlig del av Marinsystem tillgångar förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om kunder komma att delas.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.

Var behandlar Marinsystem dina personuppgifter?
Marinsystem och Marinsystems leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES finns antingen beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå, alternativt tillser Marinsystem att det finns lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är en godkänd uppförandekod eller att företaget med samarbetspartnern ingått avtal med en av EU-kommissionen utfärdad standardavtalsklausul.

Om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder som Marinsystem har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta Marinsystem på de sätt som anges under rubriken Kontakta oss.

Hur länge behandlar Marinsystem dina personuppgifter?
Marinsystem behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan t.ex vara så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller så länge det krävs enligt lag.

Hur länge lagras datan? Det beror på lagstiftning! De områden som oftast aktualiseras är bokföringslag, konsumenträttslig lagstiftning eller det som rör produktansvar. Dina personuppgifter sparas med andra ord i den mån Marinsystem är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Exempel på ändamål: För att fullgöra vårt avtal med dig

Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter 24 månader efter att du genomfört köp.

Exempel på ändamål: Skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad

Hur länge lagras datan?
Marinsystem kommer att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen till dess du avregistrerar dig, återkallar eventuellt lämnat samtycke eller meddelar Marinsystem att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta Marinsystems Kundservice eller som medlem via Mina Sidor på Marinsystem.se.

Med exemplen ovan vill vi måla upp hur lagringstider bestäms hos oss på Marinsystem. Utgångspunkten är som nämnt att Marinsystem behandlar data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Hur skyddar Marinsystem dina personuppgifter? Marinsystem vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Företagets säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter
Rätt till tillgång och rätt till rättelse Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Marinsystem behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka personuppgifter Marinsystem behandlar och för vilka ändamål Marinsystem använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) och rätt till begränsning

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot Marinsystems behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta. Exempel på undantag från rätten till radering är om personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att Marinsystem måste spara personuppgifterna.

Rätt till registerutdrag och dataportabilitet
Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Marinsystem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Önskar du ett registerutdrag för att veta vilken information Marinsystem har om dig ber vi dig till att kontakta oss.

Rätt att göra invändning
Ifall Marinsystem behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. Behandlingen upphör med hänsyn till din invändning, såvida Marinsystem inte kan visa på tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade.

Du har också en absolut rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys. Det innebär att Marinsystem kommer att upphöra med direktmarknadsföringen.

Övrigt
All kommunikation och samtliga åtgärder som Marinsystem vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Marinsystem förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran.

Om du skulle ha några klagomål avseende Marinsystems behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Ändring av Integritetspolicyn
Marinsystem förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras om på Marinsystem.se en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.marinsystem.se/sv/integritetspolicy

Svea
För att vi ska kunna erbjuda dig Sveas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Svea, så som kontakt- och orderinformation, för att Svea ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Sveas dataskyddspolicy.

Kontaktuppgifter till Marinsystem
Har du frågor rörande Marinsystem hantering av dina personuppgifter, eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Marinsystems hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna nedan. Du som inte längre vill motta utskick eller kommunikation kan när som helst som medlem logga in på Mina Sidor på Marinsystem.se och avregistrera dig från utskick eller kontakta Marinsystems Kundservice. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

E-post: butiken@marinsystem.se
Telefon: 08-273200
Logga in