01 Compund Forte 1kg (Grov) i gruppen Båtvård / Rengöring & Polering / Rengöringsmedel hos Marinsystem (01408-1)
01 Compund Forte 1kg (Grov)

01 Compund Forte 1kg (Grov)

Artnr: 01408-1
559 kr
Antal: 
Lägg i kundvagnen
 • Produktbeskrivning
 • Tar bort imperfektioner på nyreparerad lack och topcoat/gelcoat.
  Perfekt för användning efter våtslipning med 1000-papper.
  Avlägsnar repor och ger fin lyster. Vid hologram efterarbeta med Riwax Polish 06.

  Bruksanvisning:
  Skaka flaskan väl innan varje användning.
  Använd polermaskin & Riwax hård polerpad eller Riwax lammullshätta, kan med fördel vara lätt fuktad med vatten.
  Börja med lågt varvtal, ca 800-1000 rpm, öka sedan till 1200-1600 rpm, polera tills polermedlet är borta.
  För att få bort ev rester torka av med mikrofiberduk och ev Riwax Spray Finish 20 innan vaxning.

  Notera:
  Fri från silikon.
  Viktigt att skaka flaskan ordentligt innan användning.

  Förvaring:
  Förvaras frostfritt i mellan +4° till +30° C.
  Skydda produkten från kyla och fullt solsken.

  Innehåll:
  Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, terpineol 2,5-10%

  Varningsföreskrifter:
  Faroangivelser:
  • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i • luftvägarna.
  • H315 Irriterar huden.
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  Skyddsangivelser:
  • P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
  •P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261 Undvik att inandas ångor.
  • P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas
  • P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
  med vatten/duscha.
  • P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501 Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.
 • Egenskaper
 • Leveransinformation
 • Lagersaldo: 1

Se fler varor

Logga in