Star-Wax 08 1l i gruppen Båtvård / Rengöring & Polering / Polering hos Marinsystem (01110-1)
Star-Wax 08 1l

Star-Wax 08 1l

Artnr: 01110-1
369 kr
Antal: 
Lägg i kundvagnen
 • Produktbeskrivning
 • Rengör, putsar upp och skyddar lack/gelcoat. En allt-i-ett produkt som ger ytan en långvarig lyster. Innehåller högteknologiska polymerer och utvalda vaxer som ger långvarigt ytskydd.

  Bruksanvisning:
  Applicera för hand med mikrofiberduk eller med oscillerande maskin med Riwax mjuk svart polerpad. Polera upp ytan förhand med mikrofiberduk eller med oscillerande maskin med mikrofiberduk. Medlet lämnar inga spår på plast/lister.

  Notera:
  • Viktigt att skaka flaskan ordentligt innan användning!
  • Förvaras frostfritt i mellan +4° till +30°C.
  • Skydda produkten från kyla och fullt solsken.

  Varningsföreskrifter:
  • H226 Brandfarlig vätska och ånga
  • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  • P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/spray P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
  med vatten/duscha.
  • P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501 Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.
 • Egenskaper
 • Leveransinformation
 • Lagersaldo: 1

Se fler varor

Polishing Sponge, Orange

Nyhet

205 kr
Köp
Polerpasta Vit Grov 1kg

Nyhet

339 kr
Köp
Foam Sprayer 6l

Nyhet

1029 kr
Köp
Logga in